Πακέτο ανασφάλιστων

 • Γενική αίματος
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Ουρικό
 • Κρεατινίνη
 • Χοληστερόλη
 • LDL
 • HDL
 • Τριγλυκερίδια
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT
 • Γενική ούρων
 • TSH
 • Β12
 • Βιταμ΄ίνη D
 • CRP

Κόστος: 45 ευρώ

Copyright © 2020 MediPlace Biolab – Design & Development by DPM
Call Now Button